Obchodné podmienky | Doprava | Splátky | Pomoc pri nákupe | Často kladené otázky FAQ | Kontakt Prihlásenie | Registrácia
PCmania.sk - Nakupujte za najlepšie ceny
Doručenie do 24 hodín

Tovar Vám doručíme do 24 hodín
od vyexpedovania!

Nákupný košík (0 ks)

Váš nákupný
košík je prázdny

Obchodné podmienky

Všeobecné obchodné podmienky internetového obchodu PCmania.sk

(ďalej len “Všeobecné obchodné podmienky“)

I. Úvodné ustanovenia

1.1. Týmito Všeobecnými obchodnými podmienkami sa riadia právne vzťahy medzi spoločnosťou M-light, s.r.o., so sídlom A.Škarvana 365/4, 971 01 Prievidza, IČO: 44483627, zapísaná v OR vedenom Okresným súdom Trenčín, Oddiel: Sro, Vložka č.: 21029/R, DIČ: 202272862, IČ DPH: SK2022728642 (ďalej len “Predávajúci“) a každou osobou, ktorá je kupujúcim tovaru ponúkaného Predávajúcim na internetovej stránke Predávajúceho www.PCmania.sk podľa Všeobecných obchodných podmienok (ďalej len “Kupujúci alebo Spotrebiteľ“), ktoré vznikajú pri kúpe uvedeného tovaru.


1.2. Právne vzťahy medzi Predávajúcim a Kupujúcim sa radia Všeobecnými obchodnými podmienkami, Reklamačným poriadkom pre internetový obchod www.PCmania.sk (ďalej len “Reklamačný poriadok“) a ustanoveniami príslušných právnych predpisov najmä Občianskeho zákonníka, Obchodného zákonníka, zákona č. 22/2004 Z.z. o elektronickom obchode, zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov, ako aj nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 (GDPR) a zákona č. 102/2014 Z.z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho.

1.3. Kúpnou zmluvou sa rozumie zmluva medzi Predávajúcim a Kupujúcim, ktorej predmetom je kúpa tovaru ponúkaného Predávajúcim na internetovej stránke Predávajúceho www.PCmania.sk (ďalej len “tovar“) uzavretá spôsobom podľa článku II. Všeobecných obchodných podmienok.

1.4. Na Kupujúceho, ktorým je osoba nakupujúca tovar za účelom podnikania a nie za účelom osobnej spotreby fyzických osôb, sa nevzťahujú ustanovenia čl. VI. “Záruka a servis” a čl. VII. “ Vrátenie tovaru – odstúpenie od zmluvy” Všeobecných obchodných podmienok a ustanovenia Reklamačného poriadku. Zodpovednosť za vady tovaru sa v tomto prípade riadi ustanoveniami §422 a nasl. Obchodného zákonníka.

1.5. Kontaktné údaje predávajúceho:

email: pcmania@pcmania.sk
telefón: +421 917 873 300 ( pracovné dni od 9.00 – 18.00 hod. )
fakturačná adresa: M-light, s.r.o., A.Škarvana 365/4, 971 01 Prievidza
číslo účtu pre bezhotovostné platby: 2623046215/1100 (Tatrabanka, a.s.)
IBAN: SK25 1100 0000 0026 2304 6215
BIC/SWIFT kód: TATRSKBX

2600470005 / 8330 (Fio banka, a.s.)
IBAN: SK53 8330 0000 0026 0047 0005
BIC/SWIFT kód: FIOZSKBA

II. Spôsob objednania tovaru a uzavretie kúpnej zmluvy

2.1. Kupujúci si objednáva tovar prostredníctvom vyplneného elektronického objednávkového formulára uvedeného na internetovej stránke Predávajúceho (ďalej len “objednávka“) spôsobom určeným v nasledujúcich ustanoveniach tohto článku Všeobecných obchodných podmienok.

2.2. Kupujúci vyplní všetky požadované údaje uvedené v objednávke. Pred definitívnym odoslaním objednávky má Kupujúci možnosť objednávku a zadané údaje skontrolovať. Zmena vyplnených údajov je možná pomocou tlačidla ,,Späť “, ktorým sa Kupujúci vráti do predošlých krokov. Kupujúci potvrdí objednávku tlačidlom ,,Objednať “. Objednávka sa považuje za odoslanú, ak bude doručená Predávajúcemu a bude obsahovať všetky požadované údaje, t.j. dodaciu a fakturačnú adresu so všetkými v objednávkovom formulári požadovanými údajmi, e-mailový a telefonický kontakt na objednávateľa, názov objednávaného tovaru, množstvo a taktiež čas a spôsob dodania. Odoslaná objednávka je návrhom na uzavretie kúpnej zmluvy zo strany Kupujúceho.

2.3. Odoslanou objednávkou je Kupujúci viazaný a môže ju odvolať len v prípade, ak toto odvolanie dôjde Predávajúcemu skôr, ako Predávajúci odošle e-mail s akceptáciou objednávky Kupujúcemu.

2.4. Predávajúci zašle na e-mailovú adresu Kupujúceho uvedenú v objednávke e-mail s akceptáciou objednávky Kupujúceho (ďalej len “akceptácia“) označené ako „potvrdenie objednávky“. Predávajúci si vyhradzuje v určitých prípadoch (splátkový predaj a podobne ) právo vyžiadať si od Kupujúceho pred odoslaním akceptácie dodanie príslušných podkladov.

2.5. Kúpna zmluva je uzavretá doručením akceptácie Predávajúceho Kupujúcemu. Automatický e-mail o prijatí objednávky sa nepovažuje za akceptáciu objednávky.

2.6. Predávajúci je vždy oprávnený v závislosti od charakteru objednávky Kupujúceho – množstva tovaru, výšky kúpnej ceny, nákladov na prepravu, vzdialenosťou a podobne, žiadať od Kupujúceho autorizáciu (ďalšie potvrdenie) objednávky vhodným spôsobom, ako napríklad v písomnej forme alebo telefonicky. V prípade ak Kupujúci túto autorizáciu (ďalšie potvrdenie) požadovaným spôsobom v lehote určenej Predávajúcim nevykoná, kúpna zmluva sa márnym uplynutím tejto lehoty od začiatku zrušuje. Zmluvné strany sú si povinné vydať všetko, čo si do okamihu zrušenia zmluvy plnili.

2.7. Pre dodanie tovaru je rozhodujúci stav v čase prijatia objednávky. Celý sortiment je v ponuke v obmedzenom množstve do vypredania zásob.

2.8. Predávajúci si vyhradzuje právo neodoslať akceptáciu Kupujúcemu v prípade zjavnej tlačovej chyby týkajúcej sa ceny, popisu alebo obrázku tovaru v katalógu tovarov uvedenom na internetovej stránke Predávajúceho.

III. Cena a platobné podmienky

3.1. Kupujúci je povinný za tovar, ktorého objednávka bola akceptovaná Predávajúcim, riadne a včas zaplatiť kúpnu cenu podľa bodu 3.2. Všeobecných obchodných podmienok platnú v čase odoslania objednávky Predávajúcemu.

3.2. Kúpna cena za tovar je cena uvedená na internetovej stránke Predávajúceho www.PCmania.sk v čase odoslania objednávky Kupujúceho Predávajúcemu. Kúpna cena je uvedená vrátane DPH.

3.3. Kúpnu cenu hradí Kupujúci podľa zvoleného spôsobu úhrady uvedeného v objednávke.
Prehľad možných spôsobov úhrad tovaru a ich ceny:

a) na dobierku – v hotovosti pri prevzatí tovaru ( 0 € )
b) platba vopred prevodom na účet ( 0 € )
c) platba kartou TatraPay – internet banking Tatrabanky ( 0 € )
d) ČSOB platobné tlačidlo – platobný modul určený pre klientov ČSOB banky ( 0 € )
e) platba kartou CardPay – Visa, Visa Electron, MasterCard, Maestro, Diners Club International ( 9.95 € )
f) na splátky – úverová zmluva so spoločnosťou Cetelem ( 14.95 € )
g) PayPal – platba cez PayPal účet ( 11.95 € )

3.4. Faktúra na kúpnu cenu vystavená Predávajúcim, ktorá bude zaslaná Kupujúcemu súčasne s tovarom, slúži zároveň i ako daňový doklad a dodací list.

3.5. V kúpnej cene podľa bodu 3.2. Všeobecných obchodných podmienok nie sú zahrnuté náklady na dopravu zakúpeného tovaru, ani náklady na použitie elektronických prostriedkov na komunikáciu. Informácia o cenových podmienkach dopravy tovaru je uvedená v čl. V – Podmienky dodania tovaru Všeobecných obchodných podmienok. Náklady na použitie elektronických prostriedkov sa riadia zmluvou medzi Kupujúcim a jeho poskytovateľom internetového pripojenia, prípadne jeho poskytovateľom služieb elektronickej komunikácie.

3.6. V prípade, keď Kupujúci vykoná úhradu kúpnej ceny vopred a Predávajúci nie je schopný zabezpečiť dodanie tovaru, Predávajúci vráti zaplatenú kúpnu cenu Kupujúcemu do 14 dní od oznámenia rozhodnutia Kupujúceho, a to na účet Kupujúceho, ktorý zašle e-mailom na info@pcmania.sk.

IV. Dodacia lehota

4.1. Predávajúci je povinný objednávku kupujúceho splniť a tovar dodať kupujúcemu v lehote do 30 dní, pokiaľ nie je dohodnuté inak.

4.2. Dodacia lehota začína pri tovare, ktorého kúpna cena bude Kupujúcim hradená pri prevzatí tovaru, t.j. na dobierku, plynúť dňom uzavretia kúpnej zmluvy podľa čl. II. Všeobecných obchodných podmienok, t.j. doručením akceptácie predávajúceho Kupujúcemu. V prípade, že Kupujúci zvolil iný spôsob úhrady ako zaplatenie tovaru pri jeho prevzatí, t.j. napríklad prevodom platby z účtu na účet, začína dodacia lehota plynúť až od úplného zaplatenia kúpnej ceny, t.j. od pripísania celej sumy kúpnej ceny na účet Predávajúceho.

4.3. V prípade, že objednaný tovar nie je možné dodať v uvedenom termíne, bude Predávajúci Kupujúceho o tejto skutočnosti bezodkladne informovať spolu s informáciou o náhradnom termíne dodania, prípadne ponúkne iný výrobok, porovnateľný s pôvodným (náhradné plnenie). V tomto prípade si však musí Predávajúci vyžiadať súhlas Kupujúceho.

4.4. Ak Predávajúci objednaný tovar nemôže dodať a Kupujúci s Predávajúcim sa nedohodli na náhradnom plnení, je Predávajúci povinný vrátiť už zaplatenú kúpnu cenu Kupujúcemu do 14 dní od uplynutia lehoty na dodanie tovaru.

V. Podmienky dodania tovaru

5.1. Predávajúci dodá tovar Kupujúcemu až po úplnom zaplatení jeho kúpnej ceny, pokiaľ nie je dohodnuté inak.

5.2. Dodanie tovaru je v pracovných dňoch pondelok až piatok od 8:00 do 18:00 hodín, pokiaľ si kupujúci v objednávke nezadal doručenie tovaru v sobotu.

5.3. Možnosti doručenia tovaru ako i cena dopravného poštovného a balného za tieto služby (platí pre celú SR) sú uvedené na internetovej stránke predávajúceho v záložke Doprava.

5.4. Povinnosti kupujúceho pri prevzatí tovaru:
Kupujúci je povinný tovar od prepravcu riadne prevziať, skontrolovať zásielku, teda tovar ako aj jeho obal hneď po doručení. V prípade, že kupujúci zistí, že tovar alebo obal tovaru je mechanicky poškodený, odporúča sa túto skutočnosť oznámiť dopravcovi najneskôr do 24 hodín a za jeho prítomnosti skontrolovať stav tovaru. V prípade zistenia poškodenia tovaru prepravou vyhotoví prepravca záznam o rozsahu a povahe poškodenia tovaru, ktorého správnosť dopravca potvrdí.

VI. Záruka a servis

6.1. Záruku na tovar Predávajúci poskytuje podľa všeobecne záväzných právnych predpisov alebo po dobu uvedenú v záručnom liste, ktorá však nie je kratšia ako zákonná záručná lehota. Ak nie je v katalógu tovarov na internetovej stránke Predávajúceho www.PCmania.sk alebo v priloženom záručnom liste uvedené inak, je záručná doba pri všetkých tovaroch 24 mesiacov. Záručná doba začína plynúť odo dňa prevzatia tovaru Kupujúcim.

6.2. Poskytnutá záruka sa vzťahuje na výrobné vady tovarov alebo iné vady, ktoré neboli spôsobené neodborným alebo nešetrným zaobchádzaním, použitím tovaru v rozpore s jeho účelom alebo návodom, mechanickým poškodením alebo opotrebovaním, živelnými pohromami ako napríklad úderom blesku či iným atmosférickým výbojom, ohňom či vodou alebo pôsobením iných neštandardných javov, ako napríklad prepätie v rozvodnej alebo telefónnej sieti.

6.3. Kupujúci môže uplatniť reklamáciu:

• v záujme rýchlejšieho vybavenia doporučujeme reklamáciu uplatniť priamo v najbližšom autorizovanom servisnom stredisku danej značky zakúpeného tovaru, ktorého adresa je uvedená v záručnom liste, prípadne o najbližšej adrese servisného strediska informuje kupujúceho predávajúci
• odoslaním reklamovaného tovaru spolu s ďalšími požadovanými dokumentmi predávajúcemu na určenú adresu
• ak kupujúci uplatní reklamáciu, predávajúci je povinný poučiť kupujúceho o jeho právach podľa § 622 a § 623 Občianskeho zákonníka. Na základe rozhodnutia kupujúceho, ktoré z práv zo zodpovednosti za vady si uplatňuje, je predávajúci povinný určiť spôsob vybavenia reklamácie ihneď, v zložitých prípadoch najneskôr do 3 pracovných dní odo dňa uplatnenia reklamácie, v odôvodnených prípadoch, najmä ak sa vyžaduje zložité technické zhodnotenie stavu výrobku alebo služby, najneskôr do 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie. Po určení spôsobu vybavenia reklamácie sa reklamácia vybaví ihneď, v odôvodnených prípadoch možno reklamáciu vybaviť aj neskôr; vybavenie reklamácie však nesmie trvať dlhšie ako 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie.

6.4. V prípade oprávnenej reklamácie, keď Kupujúci uplatňuje reklamáciu priamo u Predávajúceho, dopraví Predávajúci opravený tovar Kupujúcemu na vlastné náklady.

6.5. K reklamovanému tovaru Kupujúci priloží čitateľnú kópiu dokladu o kúpe tovaru – faktúru, záručný list a podrobný popis vady. Pokiaľ sa vada nevyskytuje trvalo, je nutné jednoznačne uviesť podmienky, pri ktorých sa prejavuje. Reklamovaný tovar odporúčame odovzdať v originálnom obale a musí byť kompletný, t.j. včítane všetkých káblov, manuálov, diskiet, CD, prípadne iného príslušenstva a pod.

6.6. Postup reklamácie a spôsob odstránenia vád tovaru rieši Reklamačný poriadok, ktorý je neoddeliteľnou súčasťou Všeobecných obchodných podmienok.

VII. Vrátenie tovaru – odstúpenie od zmluvy

7.1. V zmysle ustanovenia § 7 ods. 1 v spojení s § 3 ods. 1 pism. h) Zákona o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzatvorenej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho (zákon č. 102/2014 Z. z. v platnom znení) má Kupujúci právo od uzavretej zmluvy odstúpiť bez uvedenia dôvodu do 14 dní odo dňa prevzatia tovaru. Pritom v zmysle § 3 ods. 1 pism. h) cit. zákona predávajúci poskytuje spotrebiteľovi formulár na odstúpenie od zmluvy. Ten môže kupujúci vyplniť tu. Vrátenie tovaru ako aj všetky súvisiace práva a povinnosti zmluvných strán sa riadia platnou právnou úpravou. V zmysle § 10 ods. 1 cit. zákona spotrebiteľ je povinný najneskôr do 14 dní odo dňa odstúpenia od zmluvy zaslať tovar späť alebo ho odovzdať predávajúcemu alebo osobe poverenej predávajúcim na prevzatie tovaru. Táto lehota sa považuje za zachovanú, ak bol tovar odovzdaný na prepravu najneskôr v posledný deň lehoty. V zmysle § 3 ods. 1 pism. i) cit. zákona týmto predávajúci aj osobitne informuje spotrebiteľa, že ak spotrebiteľ odstúpi od zmluvy, bude znášať náklady na vrátenie tovaru predávajúcemu podľa § 10 ods. 3, a ak odstúpi od zmluvy uzavretej na diaľku, aj náklady na vrátenie tovaru, ktorý vzhľadom na jeho povahu nie je možné vrátiť prostredníctvom pošty.

7.2. Oznámenie o odstúpení od zmluvy môže Kupujúci uskutočniť vyplnením a odoslaním Formulára na odstúpenie od zmluvy prípadne vo forme odoslaného vyplneného formulára umiestneného na internetovej stránke Predávajúceho, Odoslanie formulára.

7.3. Kupujúci je povinný tovar vrátiť Predávajúceho odoslaním tovaru na určenú adresu Predávajúceho (tovar odoslaný na dobierku nebude Predávajúcim prevzatý, ale naopak bude Kupujúcemu vrátený na jeho náklady späť). V prípade, že Kupujúci využije právo na vrátenie tovaru, musí byť tovar nepoškodený, bez známok opotrebenia a v pôvodnom obale.

7.4. Zásielku je doporučené viditeľne označiť číslom vratky CR, ktoré bude pridelené Kupujúcemu Predávajúcim ihneď po zadaní vratky do systému. Sprehľadníte tým manipuláciu s balíkmi a predídete prípadným nedorozumeniam.

7.5. Predávajúci tovar prekontroluje a preskúša. Pokiaľ bol tovar vrátený nepoškodený a neopotrebovaný, vráti Predávajúci Kupujúcemu zaplatenú kúpnu cenu tovaru v lehote do 14 dní od doručenia oznámenia odstúpenia od zmluvy.

7.6. Pokiaľ sa Predávajúci a Kupujúci nedohodnú inak, Kupujúci nemôže bez uvedenia dôvodu odstúpiť od zmluvy, ktorej predmetom sú:

• predaj tovaru, ktorý vzhľadom na jeho vlastnosti nemožno vrátiť
• predaj zvukových alebo obrazových záznamov, ktoré spotrebiteľ rozbalil
• predaj počítačových programov, ktoré spotrebiteľ rozbalil
• predaj novín, časopisov a periodickej tlače

7.7. Pri porušení podmienok pre odstúpenie od zmluvy alebo riadneho vrátenia tovaru je Predávajúci oprávnený uplatniť si u Kupujúceho náhradu škodu, ktorá mu tým vznikla podľa príslušných právnych predpisov.

VIII. Spracovanie a ochrana osobných údajov

Predávajúci zhromažduje osobné údaje zákazníka výlučne na plnenie svojich záväzkov voči zákazníkovi, a to hlavne pri vystavení faktúry, kontaktovaní zákazníka v súvislosti s vybavovaním jeho objednávky a doručení objednaného tovaru. Predávajúci zodpovedá za to, že osobné údaje zákazníka nebudú použité na iné účely, najmä nebudú sprístupnené tretím osobám (okrem rozsahu potrebného na doručenie tovaru). Prevázkovateľ pri spracovaní osobných údajov postupuje v súlade so zákonom č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov, ako aj nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 (GDPR). Všeobecná informačná povinnosť ohľadne ochrany osobných údajov nájde spotrebiteľ v informačnom panely v sekcii “Ochrana osobných údajov”.

IX. Záverečné ustanovenia

9.1. Všeobecné obchodné podmienky sú záväzné odo dňa ich zverejnenia na internetovej stránke Predávajúceho.

9.2. Všeobecné obchodné podmienky platia v tom rozsahu a znení, v ktorom sú uvedené na internetovej stránke Predávajúceho v deň odoslania objednávky Kupujúcim.

9.3. Odoslaním objednávky potvrdzuje Kupujúci Predávajúcemu, že akceptuje výšku ceny za objednaný tovar včítane prípadných expedičných a dopravných nákladov, Všeobecné obchodné podmienky a Reklamačný poriadok Predávajúceho v znení platnom k momentu odoslania objednávky.

9.4. Predávajúci je viazaný svojou ponukou tovaru vrátane jeho ceny od odoslania akceptácie Kupujúcemu až do doby dodania tovaru Kupujúcemu, pokiaľ neustanovuje niektoré ustanovenie Všeobecných obchodných podmienok v zvláštnom prípade inak. Odoslanou objednávkou je Kupujúci viazaný do doby stanovenej na dodanie tovaru.

9.5. Kúpnu zmluvu podľa podmienok uvedených vo Všeobecných obchodných podmienkach je možné uzavrieť v slovenskom jazyku.

9.6. Prípadné spory medzi M-light, s.r.o. a kupujúcim je možné riešit aj mimosúdnou cestou, tzv. Alternatívne riešenie spotrebiteľských sporov. V takomto prípade spotrebiteľ môže kontaktovať Slovenskú obchodnú inšpekciu, ktorá na Slovensku zastrešuje mimosúdne riešenie sporov ARS. Skôr ako môže byť pristúpené k mimosúdnemu riešeniu sporu, je potrebné najprv kontaktovať predávajúceho, a pokúsiť sa spor vyriešiť napriamo.

9.7. Predávajúci si vyhrazuje právo meniť znenie Všeobecných obchodných podmienok. Povinnosť písomného oznámenia zmeny v týchto všeobecných obchodných podmienkach je splnená umiestnením na internetovej stránke elektronického obchodu predávajúceho.

V Prievidzi 07.03.2019