Obchodné podmienky | Doprava | Splátky | Pomoc pri nákupe | Často kladené otázky FAQ | Kontakt Prihlásenie | Registrácia
PCmania.sk - Nakupujte za najlepšie ceny
Doručenie do 24 hodín

Tovar Vám doručíme do 24 hodín
od vyexpedovania!

Nákupný košík (0 ks)

Váš nákupný
košík je prázdny

Reklamácie

Reklamačný poriadok internetového obchodu PCmania.sk
(ďalej len “Reklamačný poriadok“)

I. Úvodné ustanovenia

1.1. Tento Reklamačný poriadok sa vzťahuje na kúpnu zmluvu uzavretú na základe elektronickej objednávky a jej akceptácie medzi spoločnosťou M-light, s.r.o. a kupujúcim, ktorý nakupuje tovar za účelom osobnej spotreby fyzických osôb a nie za účelom podnikania, podľa podmienok upravených vo Všeobecných obchodných podmienkach internetového obchodu www.PCmania.sk (ďalej len “Zmluva“). Kde sa v tomto Reklamačnom poriadku používajú pojmy “kupujúci alebo spotrebiteľ“ a “predávajúci“ rozumejú sa tým zmluvné strany Zmluvy a kde sa používa pojem “tovar“ rozumie sa tým predmet kúpy zo Zmluvy.

1.2. Reklamačný poriadok upravuje práva a povinnosti kupujúceho pri dodaní tovaru v rozpore so Zmluvou, odstúpenie od Zmluvy zo strany kupujúceho, a podmienky uplatnenia nárokov z vád zakúpeného tovaru.

1.3. Spoločnosť M-light, s.r.o. poskytne kupujúcemu s dostatočným predstihom pred uzavretím Zmluvy informácie o kupovanom tovare, aby sa kupujúci mohol zoznámiť najmä s jeho parametrami, cenou, spôsobom dopravy, úhradou a lehotou dodania.

II. Vrátenie tovaru

2.1.Kupujúci má právo neprevziať tovar od dopravcu pri doručení iného typu tovaru alebo v prípade dodania tovaru v rozpore so Zmluvou (s objednávkou kupujúceho), v prípade dodania tovaru v poškodenom obale alebo pri dodaní tovaru bez príslušných daňových a predajných dokladov. V prípade dodania tovaru v rozpore so Zmluvou má kupujúci právo na to, aby mu predávajúci bezplatne a bez zbytočného odkladu dodal tovar v súlade s podmienkami dohodnutými v Zmluve a to podľa požiadavky kupujúceho buď výmenou tovaru, alebo jeho opravou, ak nie je takýto postup možný, má právo kupujúci požadovať zľavu z kúpnej ceny alebo od zmluvy odstúpiť.

2.2. V zmysle ustanovenia § 7 ods. 1 v spojení s § 3 ods. 1 pism. h) Zákona o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzatvorenej na ďiaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho (zákon č. 102/2014 Z. z. v platnom znení) má Kupujúci právo od uzavretej zmluvy odstúpiť bez uvedenia dôvodu do 14 dní odo dňa prevzatia tovaru. Pritom v zmysle § 3 ods. 1 pism. h) cit. zákona predávajúci poskytuje spotrebiteľovi formulár na odstúpenie od zmluvy. Vrátenie tovaru ako aj všetky súvisiace práva a povinnosti zmluvných strán sa riadia platnou právnou úpravou. V zmysle § 10 ods. 1 cit. zákona spotrebiteľ je povinný najneskôr do 14 dní odo dňa odstúpenia od zmluvy zaslať tovar späť alebo ho odovzdať predávajúcemu alebo osobe poverenej predávajúcim na prevzatie tovaru. Táto lehota sa považuje za zachovanú, ak bol tovar odovzdaný na prepravu najneskôr v posledný deň lehoty. V zmysle § 3 ods. 1 pism. i) cit. zákona týmto predávajúci aj osobitne informuje spotrebiteľa, že ak spotrebiteľ odstúpi od zmluvy, bude znášať náklady na vrátenie tovaru predávajúcemu podľa § 10 ods. 3, a ak odstúpi od zmluvy uzavretej na diaľku, aj náklady na vrátenie tovaru, ktorý vzhľadom na jeho povahu nie je možné vrátiť prostredníctvom pošty.

2.3. V prípade odstúpenia od Zmluvy podľa bodu 2.2. tohto Reklamačného poriadku je predávajúci povinný vrátiť kupujúcemu najneskôr v lehote 14 dní odo dňa odstúpenia od Zmluvy cenu zaplatenú za tovar alebo preddavok, ktorý kupujúci uhradil za tovar.

2.4. Ak sa predávajúci a kupujúci nedohodnú inak, kupujúci nemôže bez uvedenia dôvodu odstúpiť od Zmluvy, ktorej predmetom sú:

• predaj tovaru, ktorý vzhľadom na jeho vlastnosti nemožno vrátiť
• predaj zvukových alebo obrazových záznamov, ktoré spotrebiteľ rozbalil
• predaj počítačových programov, ktoré spotrebiteľ rozbalil
• predaj novín, časopisov a periodickej tlače

2.5. V prípade odstúpenia od Zmluvy podľa bodu 2.2. tohto Reklamačného poriadku je kupujúci povinný tovar vrátiť odoslaním tovaru na určenú adresu predávajúceho.

III. Reklamácie

3.1. Záručná doba začína plynúť od dátumu prevzatia tovaru kupujúcim. Záručná doba je u všetkých tovarov štandardne 24 mesiacov od dátumu prevzatia tovaru, pokiaľ výrobca neustanoví dlhšiu záručnú dobu. Dlhšia záručná doba je spravidla vyznačená v záručnom liste prikladanému k tovaru. Ak nie je k tovaru vystavený záručný list, platí záručná doba všeobecná (24 mesiacov).

3.2. V prípade, že sa v priebehu záručnej doby vyskytne vada, pre ktorú nemôže byť zakúpený výrobok riadne používaný alebo môže byť používaný len čiastočne, a je možné túto vadu odstrániť, má kupujúci právo na jeho bezplatnú opravu. V prípade vady, ktorú nie je možné odstrániť a ktorá bráni tomu, aby mohol byť výrobok riadne používaný ako výrobok bez vady a v prípadoch stanovených príslušným právnym predpisom, má kupujúci právo na výmenu výrobku alebo má právo od kúpnej zmluvy odstúpiť. Tie isté práva má kupujúci i v prípade, ak ide síce o odstrániteľné vady, tovar však nemôže byť riadne užívaný z dôvodu opätovného vyskytnutia sa vady alebo z dôvodu väčšieho počtu vád na zakúpenom tovare.
V prípade vady, ktorú nie je možné odstrániť a ktorá bráni tomu, aby mohol byť výrobok riadne používaný ako výrobok bez vady a v prípadoch stanovených príslušným právnym predpisom, má kupujúci právo na výmenu výrobku alebo má právo od kúpnej zmluvy odstúpiť. Tie isté práva má kupujúci i v prípade, ak ide síce o odstrániteľné vady, tovar však nemôže byť riadne užívaný z dôvodu opätovného vyskytnutia sa vady alebo z dôvodu väčšieho počtu vád na zakúpenom tovare.

3.3. Reklamáciu môže kupujúci uplatniť v ktoromkoľvek z autorizovaných servisných stredísk výrobcu zakúpeného tovaru, ktorých zoznam je uvedený v záručnom liste, prípadne o najbližšej adrese servisného strediska informuje kupujúceho predávajúci. O nárokoch kupujúceho vyplývajúcich z plnenia v rozpore so Zmluvou pri prevzatí tovaru rozhodnú vždy autorizované servisné strediská.

3.4. Záruka sa nevzťahuje najmä na vady tovaru, ktoré vzniknú zavinením kupujúceho a ak vznikla vada alebo poškodenie:

• preukázateľne nesprávnym používaním v rozpore s návodom na používanie (napr. prevádzkou pri nesprávnom napájacom napätí, pripojovaním na nedovolené zdroje prúdu) alebo iným nesprávnym konaním užívateľa
• v prípade preukázateľne nedovolených zásahov do prístroja
• ak priložený záručný list alebo doklad o kúpe tovaru nesie zjavné známky prevedených zmien údajov alebo ak je na výrobku odlišné výrobné číslo od toho, ktoré je uvedené v záručnom liste alebo na doklade o kúpe tovaru
• ak vada vznikla bežným opotrebením
• pri spotrebnom tovare so stanovenou lehotou použitia podľa zvláštnych právnych predpisov, pokiaľ je takáto reklamácia uplatňovaná po uplynutí tejto lehoty
• pri živelných katastrofách

3.5. Reklamáciu je možné vybaviť v prípade preukázania nasledujúcich skutočností:

• že sa vada vyskytla v záručnej dobe; za účelom preukázania tejto skutočnosti predloží kupujúci doklad o kúpe tovaru, pokiaľ bola v záručnom liste uvedená záručná doba dlhšia ako 24 mesiacov kupujúci predloží riadne a čitateľne vyplnený záručný list
• že kupujúci kúpil výrobok od predávajúceho a za akú cenu, za týmto účelom kupujúci predloží platný doklad o kúpe tovaru s vyznačeným dátumom predaja preukazujúci nákup reklamovaného tovaru v spoločnosti M-light, s.r.o.
• že je výrobok vadný, za týmto účelom kupujúci predloží vadný výrobok príslušnému autorizovanému stredisku alebo v spoločnosti M-light, s.r.o.

Ak nebude ktorákoľvek z uvedených podmienok riadne splnená nebude reklamácia tovaru uznaná ako oprávnená.

3.6. Servisné stredisko alebo predávajúci vydá kupujúcemu pri uplatnení reklamácie potvrdenie a taktiež vydá o vybavení reklamácie písomný doklad najneskôr do 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie.

3.7. Reklamácie sú vybavované bez zbytočného odkladu, najneskôr však do 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie.

3.8. Ak dôjde k výmene vadného tovaru za nový alebo ak bola vymenená súčiastka z tovaru, začne plynúť záručná doba k novému tovaru, resp. k jeho novej súčiastke znovu od prevzatia nového tovaru, resp. tovaru s novou súčiastkou. Záručná doba sa predlžuje o dobu, počas ktorej bol tovar v záručnej oprave podľa záznamu o vykonanej oprave. Záznam o vykonanej oprave je oprávnený vyhotoviť iba autorizovaný servis.

3.9. Na reklamáciu tovaru sa vzťahujú ustanovenia Občianskeho zákonníka, zákona č.122/2013 Z.z. o ochrane spotrebiteľa a zákona č. 102/2014 Z.z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho v platnom znení.

V Prievidzi 03.06.2014

Postup reklamácie

• Pri uplatňovaní reklamácie dodržujte prosím nasledujúci postup:

1. Pošlite e-mail (alebo list) na reklamacie@pcmania.sk, kde uvediete hlavne typ výrobku, jeho výrobné číslo, číslo objednávky (variabilný symbol) a popis závady.
2. Do 48 hodín (v pracovné dni) Vám budú zaslané informácie o ďalšom postupe (adresa autorizovaného servisného strediska, ktoré je najbližšie Vášmu bydlisku alebo iný postup doporučený naším predajcom).
3. Pošlite tovar na určenú adresu spolu s popisom závady, záručným listom a dokladom o kúpe (čitateľné kópie). Vo vlastnom záujme prosím zasielajte reklamované produkty určené servisu priamo na daný servis, nie do sídla našej firmy. V prípade zaslania do sídla našej firmy, dôjde iba k predĺženiu doby vybavenia reklamácie z dôvodu dodatočnej prepravy.

• Pre prípadnú vadu výrobku sú u niektorých výrobkov určené priamo autorizované servisy. Pokiaľ sa obrátite na jeden z autorizovaných servisov, urýchlite tým vybavenie Vašej reklamácie. Zoznam servisných stredísk pre uplatnenie a vybavenie vašej reklamácie TU.

Odoslanie reklamácie